Glossary

English translation in progress. Please check again shortly. We are sorry for the inconvenience.

All | Latest | A E H J K L M O P S T V
There are currently 45 names in this directory
A

Ammatillinen tutkinto
Ammatillisen tutkinnon voi suorittaa ammatillisessa oppilaitoksessa tai oppisopimuskoulutuksena työpaikalla. Ammatillisia tutkintoja ovat ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto. Ammatillinen perustutkinto antaa ammattialan työssä tarvittavat perustaidot eli siitä on hyvä aloittaa, jos ei ole aikaisempaa koulutusta eikä työkokemusta.

Monilla aloilla ulkomailla suoritettu tutkinto on pätevä, mutta joillakin aloilla täytyy hakea tutkinnon tunnustamista.

Ammattiliitto
Ammattiliitto valvoo jäsentensä etuja työsuhteen aikana ja auttaa heitä kaikissa työuran vaiheissa. Ammattiliitosta saa neuvoja ja tietoja esimerkiksi palkasta sekä työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista työelämässä. Suomessa suurin osa työntekijöistä kuuluu oman alansa ammattiliittoon.

Ansioluettelo (CV)
Ansioluettelo eli CV (curriculum vitae) on työnhaun asiakirja, jonka työnhakija työhakemuksen lisäksi työnantajalle. Ansioluetteloon merkitään työnhakijan työkokemus ja koulutus aikajärjestyksessä.

Ansiosidonnainen päiväraha
Jos työntekijä jää työttömäksi tai lomautetaan, hänen täytyy ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Jos työntekijä kuuluu työttömyyskassaan, hän voi hakea ansiosidonnaista päivärahaa. Sen suuruuteen vaikuttavat työntekijän tulot.

Auktorisoitu kääntäjä
Auktorisoidut kääntäjät tekevät laillisesti päteviä käännöksiä, mutta he eivät laillista asiakirjoja. Viranomaiset edellyttävät usein auktorisoidun kääntäjän vahvistamia käännöksiä, koska ne ovat samanarvoisia kuin alkuperäiset asiakirjat.

E

Ennakonpidätys
Ennakonpidätys tarkoittaa veroa, joka pidätetään palkastasi ja jonka määrään vaikuttaa palkka. Ennakonpidätyksen suuruus näkyy verokortista, joka täytyy toimittaa työnantajalle palkanmaksua varten.

Enter Finland -palvelu
Enter Finland on Migrin sähköinen palvelu, jonka kautta voi hakea oleskelulupaa.

H

Henkilökortti
Henkilökortilla voi todistaa henkilöllisyytensä esimerkiksi viranomaisten kanssa asioidessa. Henkilökorttia haetaan Poliisilta.

J

Jatkolupa
Jatkolupa voidaan myöntää korkeintaan neljäksi vuodeksi. Kun työntekijä hakee jatkolupaa ennen kuin voimassa oleva oleskelulupa umpeutuu, hän saa jatkaa työntekoa koko hakemuksen käsittelyn ajan. Työntekijän täytyy hakea jatkolupaa myös silloin, kun hän vaihtaa työpaikkaa toiselle toimialalle voimassa olevan oleskelulupansa aikana.

K

Kausityölupa
Kausityölupa eli kausityöviisumi tai kausityötodistus on voimassa enintään 3 kuukautta puolen vuoden aikana.

Kausityöntekijä
Kausityöntekijä on EU-maiden ulkopuolelta tuleva henkilö, joka työskentelee kausityössä Suomessa ja palaa sen jälkeen kotimaahansa. Kausityö kestää yleensä 3 - 9 kuukautta. Kausityöntekijä voi siirtyä Suomessa vakituiseen työhön, mutta hän ei saa aloittaa vakituista työtä ennen kuin on hakenut ja saanut työntekijän oleskeluluvan.

Kausityöntekijän oleskelulupa
Lupa antaa EU:n ulkopuolelta tulevalle työntekijälle oikeuden tehdä Suomessa kausiluontoista työtä, joka kestää tavallisesti 3 - 9 kuukautta. Jos työ kestää pitempään, työntekijä voi hakea joko jatkolupaa kausityöhön tai pitempikestoista työntekijän oleskelulupaa. Työntekijä voi jatkaa kausityössä saman työnantajan palveluksessa uuden luvan käsittelyn ajan.

Kela-kortti
Kela-kortilla eli sairausvakuutuskortilla saa Kela-korvauksen reseptilääkkeistä apteekissa ja hoidosta monilla yksityisillä lääkäriasemilla. Kela-korttia voi hakea Kelalta, kun muuttaa ulkomailta Suomeen.

Koeaika
Koeaika voi olla korkeintaan kuusi kuukautta. Koeaikana työsopimus on mahdollista purkaa molemmin puolin, mutta perusteet eivät saa olla syrjiviä tai epäasiallisia.

L

Lupakuvaamo
Lupakuvaamot voivat tallentaa passikuvat suoraan Poliisin valokuvapalvelimelle, jos asiakas niin haluaa. Passikuva saa olla korkeintaan 6 kuukautta vanha, kun haetaan passia tai henkilökorttia.

M

Migri
Migri eli Maahanmuuttovirasto käsittelee ja ratkaisee maahantuloon, maassa oleskeluun, pakolaisuuteen ja Suomen kansalaisuuteen liittyvät asiat. Virasto toimii Suomen sisäministeriön alaisuudessa.

O

Oleskelulupa
EU:n ulkopuolelta tuleva henkilö tarvitsee oleskeluluvan, kun hän haluaa oleskella Suomessa pitempään kuin 90 päivää. Oleskelulupa voidaan myöntää esimerkiksi työskentelyn, perhesuhteiden, opiskelun, paluumuuton tai ihmiskaupan uhriksi joutumisen perusteella.

Oleskelulupaa on helpointa hakea sähköisesti Enter Finland -palvelussa. Hakemuksen käsittely kestää 1 - 4 kuukautta.

Oleskelulupa perhesiteen perusteella
Oleskeluluvan saaneen henkilön perheenjäsenet voivat hakea oleskelulupaa perhesiteen perusteella. Lupaan sisältyy rajoittamaton oikeus tehdä työtä ja opiskella.

Oppisopimus
Oppisopimus on ammatillisen koulutuksen muoto, jossa suurin osa opiskelusta tapahtuu tekemällä työtä työpaikalla. Koulutukseen kuuluu myös teoriaopintoja oppilaitoksessa.

P

Palkkalaskelma
Palkkalaskelma tai palkkakuitti on vapaamuotoinen dokumentti, jonka työnantaja antaa työntekijälle palkanmaksun yhteydessä. Työnantajan ja työntekijän tietojen lisäksi laskelmassa täytyy olla seuraavat tiedot:

  • työsuhteen alkamispäivä, työehtosopimus, työaika ja palkkausperuste

  • palkanmaksupäivä

  • palkan ja ennakonpidätyksen määrä

  • työntekijän eläkemaksun, työttömyysvakuutusmaksun ja sairausvakuutuksen päivärahamaksun määrä.


Pätevyyskortti, ammattipätevyys
Monissa työtehtävissä tarvitaan pätevyyskortteja tai ammattipätevyyksiä, jotka osoittavat kunkin ammattialan osaamista. Pätevyyksiä voi hankkia osallistumalla koulutuksiin, jotka kestävät yleensä päivän tai pari. Osaan koulutuksista voi osallistua etänä verkossa.

Perheen yhdistäminen
Suomessa esimerkiksi työnteon vuoksi asuvan henkilön perheenjäsenet voivat hakea oleskelulupaa perhesiteen perusteella. Perheellä tarkoitetaan tässä puolisoa ja alle 18-vuotiaita lapsia. Luvan saaminen edellyttää, että perheen toimeentuloedellytys täyttyy.

Puhelinnumero
Suomalaisen puhelinnumeron voi hankkia joko puhelinoperaattorilta tai R‑kioskilta. Prepaid-liittymän puheaika maksetaan etukäteen. Puhelinoperaattorilta hankittavan matkapuhelinliittymän käytöstä laskutetaan jälkikäteen. Puhelinliittymään kannattaa laittaa palvelunumero- ja palveluviestiesto.

Pysyvä oleskelulupa
Pysyvä oleskelulupa voidaan myöntää, kun työntekijä jatkaa työntekoa Suomessa jatkoluvan jälkeenkin. Työntekijän täytyy hakea pysyvää lupaa ennen kuin hänen jatkolupansa umpeutuu.

S

Säännelty ammatti
Säännellyssä ammatissa toimimiseen tarvitaan lain mukaan tietty koulutus, tutkinto tai ammatinharjoittamisoikeus. Tällaisia ammatteja on esimerkiksi terveydenhuollossa, opetusalalla, sosiaalihuollossa, elintarvikealalla, liikenteen alalla ja pelastusalalla. Jos pätevyys tällaiseen ammattiin on hankittu ulkomailla, täytyy tutkinto tunnustaa ennen kuin työtä saa tehdä Suomessa.

T

TEM054-lomake
TEM054-lomake on työnantajan pakollinen liite työntekijän oleskelulupahakemukseen. Tulosta ja täytä lomake. Käyttäessä Työnantajan Enter Finland -palvelua, lomaketta ei tarvitse erikseen täyttää.

Toimeentuloedellytys
Työntekijälle voidaan myöntää oleskelulupa, jos hänen toimeentulonsa on turvattu. Palkan täytyy olla alan työehtosopimuksen (TES) mukainen tai noudattaa työtehtävän yleistä palkkatasoa. Minimipalkka on 1252 euroa kuukaudessa (vuonna 2020). Palkan lisäksi toimeentuloedellytykseen lasketaan yritystulot, varallisuus ja eläke sekä lapsilisä, lapsen hoitotuki, elatustuki, opintoraha ja asumistuki. Kun työntekijä hakee jatkolupaa, viranomainen tarkastaa, että toimeentuloedellytys on täyttynyt ensimmäisen oleskeluluvan aikana.

Jos työntekijän perhe muuttaa mukana, myös perheen toimeentulon täytyy olla turvattu. Toimeentuloedellytys täyttyy suurin piirtein seuraavasti:

  • perheen 1. aikuinen 1000 euroa ja 2. aikuinen 700 euroa

  • perheen 1. lapsi 500 euroa, 2. lapsi 400 euroa, 3. lapsi 300 euroa, 4. lapsi 200 euroa ja 5. lapsi 100 euroa.


 

Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde
Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde tarkoittaa vakituista, jatkuvaa työsuhdetta. Työntekijä voi irtisanoutua työpaikasta yleensä kuukauden irtisanomisajalla. Työnantaja saa irtisanoa työntekijän vain, jos siihen on laissa hyväksytty syy.

Tunnistauminen
Kun henkilö hakee oleskelulupaa, hänen täytyy tunnistautua ennen kuin hakemus otetaan käsiteltäväksi. Henkilö voi tunnistautua kotimaansa Suomen-konsulaatissa. Jos henkilö on Suomessa, hän voi tunnistautua Migrin palvelupisteessä.

Tutkinnon tunnustaminen
Tutkinnon tunnustaminen tarkoittaa päätöstä siitä, millaisen kelpoisuuden toisessa maassa suoritettu tutkinto antaa, kun henkilö hakee työtä tai opiskelupaikkaa Suomesta. Päätöksen tekee yleensä viranomainen tai oppilaitos.

Työehtosopimus (TES)
Työehtosopimus eli TES on työntekijäjärjestön ja työnantajajärjestön välinen sopimus. Siinä sovitaan alan yleisistä työehdoista, joita ovat esimerkiksi palkka, lomat ja muut edut. Työsopimuksessa täytyy mainita, minkä alan työehtosopimusta työpaikalla noudatetaan.

Työhyvinvointi
Työhyvinvointi tarkoittaa, että työ on turvallista, terveellistä ja tuottavaa. Työhyvinvointia lisäävät esimerkiksi hyvä johtaminen, hyvä ilmapiiri työpaikalla ja se, että työ vastaa työntekijän ammattitaitoa ja osaamista.

Työnantajan Enter Finland -palvelu
Työnantajan Enter Finland -palvelussa työnantaja voi täyttää oman osuutensa työntekijän oleskelulupahakemukseen ja maksaa hakemuksen työntekijän puolesta. Lue palvelusta lisää Migrin nettisivuilta.

Työntekijän oleskelulupa (TTOL)
Työntekijän oleskelulupa antaa EU:n ulkopuolelta tulevalle henkilölle oikeuden oleskella Suomessa ja tehdä työtä vakituisesti. Helpointa on hakea lupaa sähköisesti Migrin Enter Finland -palvelussa. Hakemuksen käsittely kestää yleensä 1 - 4 kuukautta.

Työnteko-oikeus
EU:n  ulkopuolelta tuleva henkilö saa aloittaa työt, kun hän saa myönteisen päätöksen oleskeluluvasta. Ensimmäinen oleskelulupa on voimassa yleensä yhden vuoden. Ilmaisua käytetään usein puhekielessä, kun puhutaan työntekijän oleskeluluvasta.

Työsopimus
Työntekijä ja työnantaja tekevät kirjallisen työsopimuksen, jossa sovitaan työtehtävistä, palkasta ja muista työsuhteen ehdoista. Työntekijän oleskelulupaa ei voi hakea ilman työsopimusta.

Työsuhde
Työsuhde syntyy, kun työntekijä tekee työtä työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena. Yleensä työsuhteesta sovitaan työsopimuksessa.

Työttömyysetuus
Jos työntekijä jää työttömäksi tai lomautetaan, hänen täytyy ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Sen jälkeen hän voi hakea työttömyysetuutta Kelasta. Arkikielessä käytetään myös sanaa työttömyyskorvaus.

Työttömyyskassa
Jos työntekijä jää työttömäksi tai lomautetaan, hän voi hakea ansiosidonnaista päivärahaa työttömyyskassasta. Työttömyyskassaan voi liittyä esimerkiksi oman ammattiliiton kautta.

Työturvallisuus
Työturvallisuus tarkoittaa, että työpaikalla pyritään estämään tapaturmat, vammat ja sairastuminen. Työnantajan täytyy huolehtia siitä, että työntekijät voivat työskennellä ja liikkua työpaikalla turvallisesti.

V

Vahva sähköinen tunnistautuminen
Sähköisissä viranomaispalveluissa täytyy käyttää vahvaa tunnistautumista. Se tarkoittaa, henkilö todentaa henkilöllisyytensä verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuksen palveluita ovat alle kouluikäisten lasten päivähoito ja esiopetus. Päivähoidosta peritään kohtuullista maksua, jonka suuruus riippuu perheen tuloista. Esiopetus on ilmaista. Lapsi voi osallistua varhaiskasvatukseen heti muutettuaan Suomeen, vaikka hänellä ei vielä olisi oleskelulupaa.

Verokortti
Verokortissa on ennakonpidätysprosentti eli veroprosentti ja euromääräinen tuloraja, johon saakka ennakonpidätys on voimassa. Työntekijä tilaa verokortin Verohallinnon palvelupisteestä ja toimittaa sen työnantajalle palkanmaksua varten.

Verot
Veroja maksavat kaikki, jotka tekevät vakituista työtä Suomessa. Kausityössä veroja ei tarvitse maksaa. Suomessa verot käytetään yhteiseen hyvään, kuten terveydenhuollon, koulujen ja muiden julkisten palveluiden ylläpitämiseen.

Vuokra-asunto
Suomessa vuokra-asuminen on yleinen asumismuoto. Vuokra-asunto on ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettu huoneisto, josta vuokralainen maksaa vuokranantajalle vuokraa joka kuukausi. Vuokran lisäksi vuokralainen maksaa yleensä  vesimaksun ja tarvittaessa myös autopaikka- ja saunamaksut. Vuokralaisen täytyy tehdä myös sähkösopimus sähköyhtiön kanssa. Sähköyhtiö laskuttaa käytetystä sähköstä jälkikäteen.