.

Tule töi­hin Savoon!

Täl­lä sivus­tol­la on tie­toa sinul­le, joka haluat löy­tää vaki­tui­sen työ­pai­kan Suo­mes­ta, Savon alu­eel­ta. Tun­net aluet­ta jo jon­kin ver­ran – olet saat­ta­nut olla tääl­lä aikai­sem­min kausitöissä. 

Olem­me iloi­sia, että olet kiin­nos­tu­nut työs­tä ja asu­mi­ses­ta Savos­sa. Tääl­lä on pal­jon yri­tyk­siä, jois­sa on pulaa osaa­vis­ta työn­te­ki­jöis­tä. Työ­paik­kaa kan­nat­taa siis hakea aktiivisesti! 

Täl­le sivus­tol­le olem­me koon­neet tie­toa, joka hel­pot­taa sinua työ­pai­kan löy­tä­mi­ses­sä, oles­ke­lu­lu­van hake­mi­ses­sa ja kotou­tu­mi­ses­sa seudulle.

Tie­toa työn­te­ki­jöil­le ja työnantajille

Tämä sivus­to on tar­koi­tet­tu työn­te­ki­jöil­le, jot­ka halua­vat tul­la pysy­vään työ­hön Suo­meen EU:n ulko­puo­lel­ta, esi­mer­kik­si Ukrai­nas­ta, Val­ko-Venä­jäl­tä ja Venä­jäl­tä. Sivus­tol­la on tie­toa myös työ­nan­ta­jil­le, jot­ka etsi­vät uusia työn­te­ki­jöi­tä EU:n ulko­puo­lel­ta, eri­tyi­ses­ti edel­lä mai­ni­tuis­ta maista.

Lue tär­ke­ää tie­toa Suo­mes­ta ja Suo­meen muuttamisesta:

ASKE­LEET TÖI­HIN SUOMEEN

1. TYÖN­HA­KU

työn­te­ki­jä:

Etsi avoi­mia työ­paik­ko­ja. Lähe­tä hake­mus ja CV säh­kö­pos­til­la työnantajalle.

Työ­nan­ta­ja:

Ilmoi­ta avoi­mes­ta työ­pai­kas­ta TE-pal­ve­lus­sa ja Futu­re in Savo-sivustolla.

2. TYÖ­SO­PI­MUS

Työn­te­ki­jä:

Tee kir­jal­li­nen työ­so­pi­mus työ­nan­ta­jan kans­sa. Hae oles­ke­lu­lu­paa samal­le ajan­jak­sol­le, jol­le sol­mit työsopimuksen.

Työ­nan­ta­ja:

Tee työ­so­pi­mus kir­jal­li­ses­ti. Haku­vai­hees­sa arvioi­daan työ­so­pi­muk­sen sisäl­töä ja yri­tyk­sen luotettavuutta.

3. OLES­KE­LU­LU­PA

työn­te­ki­jä:

Hae oles­ke­lu­lu­paa säh­köi­ses­ti Enter Fin­land ‑pal­ve­lus­sa ja käy tun­nis­tau­tu­mas­sa palvelupisteessä.

Työ­nan­ta­ja:

Toi­mi­ta lupa­ha­ke­muk­seen tar­vit­ta­vat liit­teet työn­te­ki­jäl­le tai suo­raan Enter Fin­land ‑pal­ve­luun.

4. Työ­suh­de

Työn­te­ki­jä:

Voit aloit­taa työn­teon heti, kun saat oles­ke­lu­lu­van. Voit teh­dä työ­tä vain sil­lä alal­la, joka oles­ke­lu­lu­vas­sa mainitaan.

Työ­nan­ta­ja:

Tar­kas­ta, että työn­te­ki­jäl­lä on työn­te­ko-oikeus. Panos­ta työn­te­ki­jän pereh­dyt­tä­mi­seen ja nimeä hänel­le tukihenkilö.

5. Jat­ko­lu­pa

Työn­te­ki­jä:

Hae jat­ko­lu­paa hyvis­sä ajoin, jopa 3 kuu­kaut­ta ennen oles­ke­lu­lu­van päät­ty­mis­tä, että saat jat­kaa työn­te­koa keskeytyksettä.

Työ­nan­ta­ja:

Toi­mi­ta jat­ko­lu­pa­ha­ke­muk­seen tar­vit­ta­vat liit­teet vii­py­mät­tä. Samal­la kan­nat­taa päi­vit­tää työ­so­pi­mus työn­te­ki­jän kanssa.

Lataa Aske­leet töi­hin Suo­meen – esi­te: ukrai­nak­sivenä­jäk­si - suo­mek­si - englan­nik­si

Sanas­to