Sanasto

All | Latest | A E H J K L M O P S T V
There are currently 15 names in this directory beginning with the letter T.
T

TEM054-lomake
TEM054-lomake on työnantajan pakollinen liite työntekijän oleskelulupahakemukseen. Tulosta ja täytä lomake. Käyttäessä Työnantajan Enter Finland -palvelua, lomaketta ei tarvitse erikseen täyttää.

Toimeentuloedellytys
Työntekijälle voidaan myöntää oleskelulupa, jos hänen toimeentulonsa on turvattu. Palkan täytyy olla alan työehtosopimuksen (TES) mukainen tai noudattaa työtehtävän yleistä palkkatasoa. Minimipalkka on 1252 euroa kuukaudessa (vuonna 2020). Palkan lisäksi toimeentuloedellytykseen lasketaan yritystulot, varallisuus ja eläke sekä lapsilisä, lapsen hoitotuki, elatustuki, opintoraha ja asumistuki. Kun työntekijä hakee jatkolupaa, viranomainen tarkastaa, että toimeentuloedellytys on täyttynyt ensimmäisen oleskeluluvan aikana.

Jos työntekijän perhe muuttaa mukana, myös perheen toimeentulon täytyy olla turvattu. Toimeentuloedellytys täyttyy suurin piirtein seuraavasti:

  • perheen 1. aikuinen 1000 euroa ja 2. aikuinen 700 euroa

  • perheen 1. lapsi 500 euroa, 2. lapsi 400 euroa, 3. lapsi 300 euroa, 4. lapsi 200 euroa ja 5. lapsi 100 euroa.


 

Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde
Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde tarkoittaa vakituista, jatkuvaa työsuhdetta. Työntekijä voi irtisanoutua työpaikasta yleensä kuukauden irtisanomisajalla. Työnantaja saa irtisanoa työntekijän vain, jos siihen on laissa hyväksytty syy.

Tunnistauminen
Kun henkilö hakee oleskelulupaa, hänen täytyy tunnistautua ennen kuin hakemus otetaan käsiteltäväksi. Henkilö voi tunnistautua kotimaansa Suomen-konsulaatissa. Jos henkilö on Suomessa, hän voi tunnistautua Migrin palvelupisteessä.

Tutkinnon tunnustaminen
Tutkinnon tunnustaminen tarkoittaa päätöstä siitä, millaisen kelpoisuuden toisessa maassa suoritettu tutkinto antaa, kun henkilö hakee työtä tai opiskelupaikkaa Suomesta. Päätöksen tekee yleensä viranomainen tai oppilaitos.

Työehtosopimus (TES)
Työehtosopimus eli TES on työntekijäjärjestön ja työnantajajärjestön välinen sopimus. Siinä sovitaan alan yleisistä työehdoista, joita ovat esimerkiksi palkka, lomat ja muut edut. Työsopimuksessa täytyy mainita, minkä alan työehtosopimusta työpaikalla noudatetaan.

Työhyvinvointi
Työhyvinvointi tarkoittaa, että työ on turvallista, terveellistä ja tuottavaa. Työhyvinvointia lisäävät esimerkiksi hyvä johtaminen, hyvä ilmapiiri työpaikalla ja se, että työ vastaa työntekijän ammattitaitoa ja osaamista.

Työnantajan Enter Finland -palvelu
Työnantajan Enter Finland -palvelussa työnantaja voi täyttää oman osuutensa työntekijän oleskelulupahakemukseen ja maksaa hakemuksen työntekijän puolesta. Lue palvelusta lisää Migrin nettisivuilta.

Työntekijän oleskelulupa (TTOL)
Työntekijän oleskelulupa antaa EU:n ulkopuolelta tulevalle henkilölle oikeuden oleskella Suomessa ja tehdä työtä vakituisesti. Helpointa on hakea lupaa sähköisesti Migrin Enter Finland -palvelussa. Hakemuksen käsittely kestää yleensä 1 - 4 kuukautta.

Työnteko-oikeus
EU:n  ulkopuolelta tuleva henkilö saa aloittaa työt, kun hän saa myönteisen päätöksen oleskeluluvasta. Ensimmäinen oleskelulupa on voimassa yleensä yhden vuoden. Ilmaisua käytetään usein puhekielessä, kun puhutaan työntekijän oleskeluluvasta.

Työsopimus
Työntekijä ja työnantaja tekevät kirjallisen työsopimuksen, jossa sovitaan työtehtävistä, palkasta ja muista työsuhteen ehdoista. Työntekijän oleskelulupaa ei voi hakea ilman työsopimusta.

Työsuhde
Työsuhde syntyy, kun työntekijä tekee työtä työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena. Yleensä työsuhteesta sovitaan työsopimuksessa.

Työttömyysetuus
Jos työntekijä jää työttömäksi tai lomautetaan, hänen täytyy ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Sen jälkeen hän voi hakea työttömyysetuutta Kelasta. Arkikielessä käytetään myös sanaa työttömyyskorvaus.

Työttömyyskassa
Jos työntekijä jää työttömäksi tai lomautetaan, hän voi hakea ansiosidonnaista päivärahaa työttömyyskassasta. Työttömyyskassaan voi liittyä esimerkiksi oman ammattiliiton kautta.

Työturvallisuus
Työturvallisuus tarkoittaa, että työpaikalla pyritään estämään tapaturmat, vammat ja sairastuminen. Työnantajan täytyy huolehtia siitä, että työntekijät voivat työskennellä ja liikkua työpaikalla turvallisesti.